• Home
 • Latest News
 • Tagann fás ar Ghrúpa na Sionainne don tríú bliain as a chéile

Tagann fás ar Ghrúpa na Sionainne don tríú bliain as a chéile

Léiríonn tuarascáil bhliantúil 2017 méadú 22% ar bhrabús roimh cháin

Tá na táscairí maidir le 2018 dearfach, ar a n-áirítear méadú 5% Q1 ag Aerfort na Sionainne

Thaifead Grúpa na Sionainne cpt – máthairchuideachta Aerfort na Sionainne, Maoin Tráchtála na Sionainne agus Oidhreacht na Sionainne méadú an bhliain seo caite, don tríú bliain as a chéile, ó bunaíodh é i 2014.

Bhí léiriú láidir ar fheidhmíocht an ghrúpa i ngach méadracht agus méadú 23% á thaifead aige in EBITDA (€9.3 milliún), le méadú 7.4% ar láimhdeachas agus méadú 22% ar bhrabús roimh cháin go dtí €8.9 milliún.

Bhain an chuideachta seo amach agus breis agus dúbailt á dhéanamh ar a clár infheistíochta caipitil i 2017 chuig os cionn €34 milliún, trí réimse tionscadal a chuirfidh feabhas ar tharraingteacht an réigiúin d’Infheistíocht Dhíreach Eachtrach (IDE).

Is é a dúirt an POF Mattew Thomas, “Ba bhliain dhearfach eile í an bhliain seo caite do Ghrúpa na Sionainne. Bhí feidhmíocht láidir ag an gcuideachta, le méadú 22% ar bhrabús roimh chain. Léirigh ár Measúacht Tionchair Eacnamaíoch a foilsíodh le déanaí gur mhórinneall eacnamaíoch atá sa tSionainn, ag tacú le os cionn 46,500 jab ar fud an réigiúin, rud atá ag cur go mór lenár ngeilleagar. Táimid sásta lenár ndul chun cinn go dtí seo, ach is mian linn luasghéarú a dhéanamh anois ar ár bpleananna infheistíochta, le tionchar níos mó fós a bheith againn sna blianta atá romhainn, agus go ndéanfaidh Grúpa na Sionainne rath eacnamaíochta a thiomáint ar oileán na hÉireann.

“Tá Grúpa na Sionainne mar chatalaíoch maidir le gníomhaíocht gheilleagrach sa réigiún níos leithne agus ina chroílár seo beidh méadú ar sheirbhísí agus ar líon na bpaisinéirí ag Aerfort na Sionainne a mbeidh tionchar dá réir aige ar fhorbairt ar fud ár gceantar. Chuige sin, bhí an chéad ráithe de 2018 láidir, le méadú 5% bainte amach ar líon na bpaisinéirí. Tá áthas ar leith orainn gur tharla méadú 3% ar ár seirbhísí chuig an RA, ar éacht é leis an neamhchinnteacht ar fad a bhaineann le Brexit.”

Is é a dúirt an Cathaoirleach Rose Hynes: “Táimid tar éis fás don tríú bliain as a chéile ó bunaíodh an grúpa i 2014. Is táscaire an-dearfach é seo don réigiún. Táimid tiomanta i gcónaí maidir le leanúint leis an treocht sin amach anseo, agus tá an-fheabhas curtha ar ár bhféideartháchtaí le clár láidir infheistíochta, go háirithe in Aerfort na Sionainne agus Maoin Tráchtála na Sionainne. Tá príomhról ag an dá aonán seo maidir le hacmhainn an réigiúin IDE agus fás dúchasach a bhaint amach agus tacaíonn ár gclár infheistíochta leis sin, faoi mar atá le feiceáil na fógraí a rinne Jaguar Land Rover agus Edwards Lifesciences le déanaí.

“Ón dtaobh seachtrach de, cuirimid fáilte roimh aitheantas an rialtais, trí Thionscadal Éireann 2040 agus an Plean Forbartha Náisiúnta, maidir le ról Aerfort na Sionainne mar phríomhthairseach thurasóireachta agus ghnó don réigiún agus táimid ag tnúth le feidhmiú céimneach an phlean agus a thiomantas maidir le forbairt gheilleagracha réigiúnach a sholáthar.”

Ar phríomhtháirgeacht na nAonad gnó ar leith ag Grúpa na Sionainne i 2017 bhí:

 • Aerfort na Sionainne
  -Baineadh mionmhéadú amach ar líon na bpaisinéirí i 2017, lena 1.75 milliún paisinéir ag soláthar fáis don gcúigiú bliain as a chéile ó bhain an t-aerfort neamhspleáchas amach. Go foriomlán, tá méadú 25% ar líon na bpaisinéirí bainte amach ag Aerfort na Sionainne ó 2013, agus é ar an aerfort is tapúla fáis sa tír le linn na tréimhse sin
  -Cuireadh fáilte roimh Seirbhísí Idirnáisiúnta na hIorua chuig Stewart International Airport, Nua-Eabhrac agus chuig Green Airport, Providence, Rhode Island.
  -Baineadh méadú 20% amach ar sheirbhísí trasatlantacha do 2018, ar a n-áirítear seirbhís nua Toronto ag Air Canada, méadú ar sheirbhísí na hIorua agus American Airlines chuig Nua-Eabhrac, Boston agus Philadelphia. Agus sin á dhéanamh, déanfaidh an t-aerfort freastal ar an líon is mó ceann scribe trasatlantach don tSionainn i 2018 le breis agus 17 bliana
  – Ó thaobh na Eorpa de, fógraíodh seirbhísí nua i 2017 do Barcelona-Reus le Ryanair, agus seolfaidh an aerlíne seirbhísí nua freisin chuig Liverpool agus Bristol chomh maith le méadú ar mhinicíocht na seirbhísí reatha chuig Manchester.
  -Le clár infheistíochta an Ghrúpa cuireadh feabhas suntasach ar Shiopa Saor ó Dhleach, ar bhialann, ar gheataí imeachta agus ar tholglanna gnó agus idirthurais an aerfoirt, chomh maith le hathdhromchlú iomlán ar rúidbhealach an aerfoirt, an rúidbhealach aerfoirt is faide in Éirinn. D’athchruthaigh an t-aerfort Tollán na Mumhan Pháirc Thumhan ag an láthair imeachta mar thacaíocht dá urraíocht ar an bhfoireann rugbaí íocónach
  – D’oscail sé an chéad seomra na gcéadfaí aerfoirt san Eoraip, le haerfoirt eile ag déanamh amhlaidh ar fud na mór-roinne.

 

 • Maoin Tráchtála na Sionainne
  -Leanadh le hinfheistíocht chaipitil uaillmhianach mar a ndéanfar infheistíocht ar €40 milliún le soláthar a dhéanamh ar os cionn 500,000 tr. cr. de shaoráidí nua nó uasghrádaithe oifige, déantúsaíochta agus stórála faoi dheireadh 2018
  -Cuireadh fáilte roimh thionóntaí nua chuig Limistéar Neamhchustaim na Sionainne, ar a n-áirítear Jaguar Land Rover agus Edwards Lifesciences
  -Ar na tionscadail reatha áirítear bloc oifige 56,000 tr. cr. de Ghrád A; aonad ard-déantúsaíochta 33,000 tr. cr. a thógáil; saoráidí ofige, innealtóireachta agus stórais 100,000 tr. cr. a fhorbairt

 

 • IASC (An Lárionad do Sheirbhísí Eitlíochta Idirnáisiúnta )
  -Tháinig forbairt ar an tionscail aeraspáis atá aitheanta mar cheann de na príomhthosaíochtaí sa Phlean Gníomhaíochta do Jabanna san Iarthar Láir.
  -Tháinig tuilleadh fáis ar bhraisle IASC, le os cionn 60 cuideachta anois inti, ó 35 i 2013
  -Seoladh saoráid ghoir an Mhoil Thairsí, an tairiscint is déanaí maidir le hoifig seirbhíse agus obair chomhionaid san Iarthar Láir
  -Seoladh an clár luasghéaraithe ‘Propeller Shannon’ do ghnólachtaí aeraspáis nuabhunaithe

 

 • Oidhreacht na Sionainne
  -Cuireadh fáilte roimh os cionn 887,300 cuairteoir chuig a hionaid lae agus oíche, ar a n-áirítear Caisleán & Daonpháirc Bhun Raite i gCo. an Chláir agus Caisleán an Rí i Luimneach. Tá leas aici freisin in Aillte an Mhothair, Ionad Oidhreachta Áth Dara, chomh maith le bainistíocht a dhéanamh ar Chaisleán agus Gairdíní Mhullach Íde agus ionad cuairteoirí GPO Witness History
  -Leanadh le pleanáil lena punann a fhorbairt agus a fhás

Is féidir féachaint ar Thuarascáil Bhliantúil Ghrúpa na Sionainne cpt 2017 anseo.

Shannon Group – A Growth Engine for Ireland – watch video.

Contact

Shannon Airport, Co Clare.
t: +353 (0)61 712000 e: info@shannongroup.ie
A Shannon Group Company