• Home
  • Latest News
  • Tá feidhmíocht láidir á soláthar ag Grúpa na Sionainne ar fud ghnóthais aerfoirt, réadmhaoine agus oidhreachta

Tá feidhmíocht láidir á soláthar ag Grúpa na Sionainne ar fud ghnóthais aerfoirt, réadmhaoine agus oidhreachta

Mórchlár infheistíochta ar fud an ghrúpa agus bainistiú stuama ar chostais riachtanach d’fhás leanúnach

Tugann Grúpa na Sionainne tacaíocht láidir don Chreat Náisiúnta Pleanála  

Rinne Grúpa na Sionainne cpt, máthairchuideachta Aerfort na Sionainne, Maoin Tráchtála na Sionainne agus Oidhreacht na Sionainne, dea-bhliain trádála eile a thaifead i 2016 le láimhdeachas de €67.2 milliún bainte amach, suas breis agus 2% ar 2015.  Sa dara bliain iomlán trádála aige, thaifead an Grúpa EBITDA de €7.6 milliún, ag léiriú feidhmíochta láidir agus méadú 10% ar 2015.

Leis na céad torthaí bliantúla á bhfógairt aige mar POF ar Ghrúpa na Sionainne i ndiaidh a cheapacháil an bhliain seo caite, dúirt Matthew Thomas go bhfuil sé riachtanach go leanfadh an feabhas ar fheidhmíocht airgeadais na cuideachta go mbeadh ar a cumas infheistíochtaí riachtanacha a dhéanamh ar fud a haonaid ghnó.

“Tá meascán ar leith de ghnólachtaí comhlántacha ag Grúpa na Sionainne a thugann acmhainn dó, thar aon aonán tráchtála eile sa réigiún, le dea-thionchar a bheith aige ar fhorbairt gheilleagrach.   Mar shampla, luaigh 16 cuideachta a d’fhógair oibríochtaí nua nó méadaithe i 2016 san Iarthar Láir, a bhí ar an réigiún ba mhó fáis lasmuigh de Bhaile Átha Cliath anuraidh, go raibh nascacht dhomhanda ag Aerfort na Sionainne mar phríomhthionchar ar a gcinneadh infheistiú  anseo,” a dúirt sé.

“D’fhonn ár n-acmhainn iomlán a bhaint amach mar chatalaíoch fáis sa réigiún tá sé ar intinn againn clár suntasach infheistíochta a thionscnamh ar fud ár ngnólachtaí, go háirithe ag Aerfort na Sionainne agus Maoin Tráchtála na Sionainne.  Déanann ár dtríú aonad gnó, Oidhreacht na Sionainne, bainistiú ar an mbailiúchán is mó in Éirinn d’ionaid is díol spéise do chuairteoirí de ló agus d’oíche, agus feictear dúinn go bhfuil deis suntasach fáis anseo freisin, maidir le líon na gcuairteoirí ag ár láithreacha oidhreachta reatha a mhéadú agus freisin trí mhéadú a dhéanamh ar ár bpunann.”

Is é a dúirt an Cathaoirleach Rose Hynes:  “An bhliain seo caite bhí feidhmíocht láidir eile ag Grúpa na Sionainne, le dul chun cinn á dhéanamh ar fud gach aonad gnó dá chuid.  Is eochairthosca iad clár láidir infheistíochta a choimeád agus feabhas a chur ar iomaíochtas ár mbonn costais maidir le hinbhuanaitheacht an Ghrúpa a chinntiú.

“Tá ról ríthábhachtach ag Grúpa na Sionainne sa gheilleagar réigiúnach agus náisiúnta. Déanaimid seirbhís riachtanach nascachta a sholáthar laistigh den réigiún níos leithne rud a cheadaíonn fás agus forbairt leanúnach ar thráchtáil agus ar thurasóireacht.  Tugann Grúpa na Sionainne tacaíocht láidir don Chreat Náisiúnta Pleanála. Tá sé riachtanach maidir leis an timpeallacht a sholáthar le forbairt éifeachtach réigiúnach a bhaint amach.  Cruthóidh an Creat timpeallacht a chuirfidh forbairt éifeachtach geilleagrach chun cinn ar fud na réigiúin agus déanfaidh sé an brú ar Bhaile Átha Cliath a mhaolú.   Ina theannta sin soláthróidh sé treochlár criticiúil a bhfuil géarghá leis lena chinntiú go mbainfeadh réigiúin agus cathracha lasmuigh den ardchathair a n-acmhainn iomlán amach. Is í seo an deis is mó atá ann le fada an cineál smaointeoireachta straitéiseach agus pleanála a chruthú le geilleagar náisiúnta a sholáthar ar bhonn cothrom.” a dúirt sí.

Dheimhnigh Grúpa na Sionainne gur tháinig méadú ar líon a phaisinéirí don cheathrú bliain as a chéile ó baineadh neamhspleáchas amach i 2013, le os cionn 1.748 milliún paisinéir ag eitilt tríd an aerfort, ar mhéadú 2% é ar 2015 agus méadú 24% ón idirscaradh i 2013.   Tá seirbhísí á n-oibriú chuig 35 ceann scríbe in 11 tír ag Aerfort na Sionainne faoi láthair agus an bhliain seo caite fuarthas bealaí nua ar a n-áirítear an bealach go Dún Éideann, seirbhísí geimhridh chuig Fuerteventura agus Malaga, eitiltí breise chuig Lanzarote agus breis acmhainne ar réise de na bealaí atá ann.

Ba bhliain dhearfach í 2016 maidir le gnó nua a fhorbairt don aerfort, le ceithre aerlíne – Scandinavian Airlines, Lufthansa, Norwegian Air International agus Kuwait Airways – iad go léir ag fógairt oibríochtaí sa tSionainn. Seo í an chéad uair le 10 mbliana gur fhógair na ceithre aerlíne, nua do sceideal na Sionainne, seirbhísí in aon bhliain amháin.

Tharla fás suntasach maidir le hOidhreacht na Sionainne i 2016, le líon na gcuairteoirí chuig a hionaid is díol spéise do chuairteoirí i rith an lae agus a hionaid siamsaíochta oíche sa Chlár, Luimneach, Gaillimh agus Baile Átha Cliath ag méadú 30% go foriomlán. Thug os cionn 904,000 duine ar fad cuairt ar na hionaid is mó is díol spéise do thurasóirí, ar a n-áirítear Caisleán agus Daonpháirc Bhun Raite, Caisleán an Rí agus Caisleán agus Gairdíní Mhullach Íde.  Áirithe sna figiúirí seo freisin, den chéad uair, tá ionad cuairteoirí Witness History Ard-Oifig an Phoist atá á bhainistiú ag Oidhreacht na Sionainne, a osclaíodh i mBaile Átha Cliath i Márta 2016 agus a rinne os cionn 160,000 cuairteoir a mhealladh sa chéad 9 mí.

Ó thaobh na hinfheistíochta de, bhí mórán d’fhócas an Ghrúpa dírithe ar bhonneagar a sholáthar le hInfheistíocht Dhíreach Eachtrach (IDE) agus infheistíocht dhúchasach a mhealladh chuig an réigiún, chomh maith le feabhas a chur ar a thairiscint do chustaiméirí.   Rinne sé os cionn €13 a infheistiú ar fud chuideachtaí an Ghrúpa i 2016, ar ionann é agus infheistíocht  de beagnach €30 milliún ar fad ó bunaíodh Grúpa na Sionainne i Meán Fómhair 2014.   Áiríodh i gclár caipitil na bliana seo caite €6 milliún a infheistíodh i réimse tionscnamh aerfoirt ar a n-áirítear, feabhas a chur ar sheirbhísí do chustaiméirí, atógáil naprúin, uasghrádú ar chomhlíonadh na dtionscadal dóiteáin agus éifeachtúlachta fuinnimh.

Idir an dá linn rinne Maoin Tráchtála na Sionainne dul chun cinn suntasach maidir le soláthar na chéad chéime athfhorbartha €26 milliún ar Limistéar Neamhchustaim na Sionainne.  Faoi dheireadh 2016, bhí os cionn 200,000 tr cr de shaoráidí nua nó uasghrádaithe ag Maoin Tráchtála na Sionainne agus faoi dheireadh 2018, tá sé beartaithe go mbeadh 225,000 tr cr breise de spás úrscothach ard-déantúsaíochta, trádstórála agus spáis oifige críochnaithe. Tacaíonn an chóiríocht nua gnó seo lenár gcuspóir infheistíocht agus jabanna a mhealladh chuig an gceantar.

Is féidir féachaint ar Thuarascáil Bhliantúil Ghrúpa na Sionainne cpt 2016 faoi ‘Fhoilseacháin’ ar leathanach baile suíomh gréasáin ár ngrúpa.

Shannon Group – A Growth Engine for Ireland – watch video.

Contact

Shannon Airport, Co Clare.
t: +353 (0)61 712000 e: info@shannongroup.ie
A Shannon Group Company