Skip to Content

Grúpa na Sionainne Dírithe ar an Téarnamh agus ar an Atógáil

29/04/2021

“Tá sé ríthábhachtach don téarnamh san earnáil aertaistil agus don idirnascacht ar Éirinn araon treochlár agus amlíne shoiléir a bheith curtha i bhfeidhm,” a deir Mary Considine, POF, Grúpa na Sionainne.

Beidh sé ríthábhachtach don téarnamh eacnamaíoch an nascacht réigiúnach agus an taistil idirnáisiúnta a athshlánú agus muid ag éirí amach as an bpaindéim. Tá creat soiléir ag teastáil uainn chun an t-athshlánú a éascú maidir leis an aer-nascacht agus leanúint le sláinte an phobail a chosaint ag an am céanna. Is féidir leis an dul chun cinn le cláir vacsaínithe ar fud ár bpríomh-mhargaí, chomh maith leis an tástáil fheabhsaithe agus teicneolaíocht dhigiteach dála Theastas Glas Digiteach an Aontais Eorpaigh cuidiú leis an mbealach a réiteach don taisteal a bheith curtha ar ais ar fáil ar bhealach sábháilte." a dúirt Mary Considine.

Ag trácht di ar fhoilsiú tuarascáil bhliantúil 2020 Ghrúpa na Sionainne inniu, dúirt Mary Considine: “Bliain dheacair a bheidh ann arís i mbliana in 2021 don earnáil eitlíochta agus turasóireachta, níl amhras ar bith faoi sin. An bhliain seo chaite, bhí tionchar uafásach ag an bpaindéim ar dhá cheann de na gnóthais de chuid Ghrúpa na Sionainne agus bhí sé sin le brath i dTuarascáil Bhliantúil an Ghrúpa don bhliain 2020, agus díreach os cionn 352,000 paisinéir a d’úsáid Aerfort na Sionainne anuraidh, sin laghdú 79% ar an líon a bhí ann in 2019, (is ionann sin agus laghdú 92% sa tréimhse idir Aibreán agus Nollaig 2020 i gcoinne 2019). Anuas air sin, bhí cliseadh amach is amach ar an líon cuairteoirí ar fud a phunainne de thaitneamhachtaí oidhreachta sa Ghrúpa, atá ag brath go mór ar chuairteoirí idirnáisiúnta. Bhí díreach os cionn 302,000 cuairteoir ar na láithreáin in 2020, is ionann sin agus laghdú de bheagnach 69% ar an líon a bhí ann in 2019.

“Léiríonn na laghduithe seo an tionchar uafásach atá ag COVID-19, b’údar mór díomá ar leith iad mar gheall ar an dóchas a bhí againn don bhliain 2020, agus tuar déanta againn go mbeadh gach aon cheann dár ngnólachtaí sa Ghrúpa ag fás. Tá bealaí nua socraithe againn don Aerfort, bhíomar ag leanúint lenár straitéis láidir um fhorbairt réadmhaoine agus ag súil le fás a chur faoinár láithreáin oidhreachta. Ar an drochuair, ina ionad sin bhí géarchéim gan fasach romhainn agus dá bharr sin thaifead an Grúpa caillteanas €28.2 milliún don bhliain i gcomparáid le brabús de €21.6 milliún in 2019,” a dúirt Mary Considine.

“Is mór an chabhair é an tacaíocht ón Rialtas tríd an maoiniú caipitil atá curtha ar fáil faoi Chlár Covid-19 na nAerfort Stáit Réigiúnach i dtreo chostas foriomlán raon tionscadal bunriachtanacha sábháilteachta agus slándála chun an tAerfort a chosaint amach anseo, lena n-áirítear uasghrádú trealamh slándála agus oibreacha athshlánaithe aerpháirce.

“Tuigimid go maith an tábhacht atá i gceist leis an nascacht aeir don turasóireacht, don Infheistíocht Dhíreach Eachtrach (FDI) agus don infheistíocht intíre inár réigiún agus ar fad an Chósta Thiar freisin, chomh maith leis an gá atá ann seirbhísí aeir a thabhairt ar ais ar mhaithe leis na hearnálacha siúd. Táimid buíoch as an raon tacaíochta Rialtais atá faighte ag Grúpa na Sionainne idir seo agus tosach na paindéime agus leanfaimid orainn ag moladh na buntáistí a bhaineann le socrú maoinithe ilbhliana a chur i bhfeidhm, ag soláthar maoiniú caipitil agus oibríochta d’aerfoirt réigiúnacha faoi úinéireacht an Stáit, pacáistí tacaíochta d'aerlínte le haghaidh na forbartha bealaí, anuas ar mhéadú a bheith tagtha ar na cistí margaíochta um bealaí atá ar fáil do Thurasóireacht Éireann, cistí a bheidh ríthábhachtach don téarnamh geilleagair sna réigiúin chomh maith,” a dúirt Mary Considine.

D’éirigh go maith le gnó réadmhaoine Ghrúpa na Sionainne le linn 2020. Lean an Grúpa leis ag seachadadh ár straitéise forbartha réadmhaoine, agus infheistíocht de bhreis is €130 milliún déanta aige, chomh maith le 1 milliún tr cr de réitigh réadmhaoine tráchtála curtha ar fud Champas na Sionainne ag Limistéar Neamhchustaim na Sionainne agus ag Aerfort na Sionainne ó 2015 go dtí seo.
 
“Tá an tionscadal is déanaí dár gcuid, forbairt de thrí shaoráid ardteicneolaíochta déantúsaíochta agus lóistíochta, ar mhéid 148,000 tr cr agus atá lonnaithe ar shuíomh 12 acra i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne críochnaithe anois. Tá dhá cheann de na foirgnimh seo glactha ag an gcuideachta géinteiripe céim chliniciúil MeiraGTx atá bunaithe sna SA / sa Ríocht Aontaithe agus faoi láthair tá siad ag tabhairt faoi fheistiú suntasach iontu,” a dúirt Mary Considine.
 
Tá tuilleadh forbairtí straitéiseacha beartaithe do Champas na Sionainne i 2021. Sa chéad chéim eile dá straitéis athfhorbartha um punann réadmhaoine seachadfar aonad teicneolaíochta ard-bhá T&F 40,000 tr cr, athfhorbairt dhá fhoirgneamh atá ann cheana mar aonaid ilchuspóireacha agus seomraí beaga oifige. Tá iarratas pleanála curtha chun cinn ag an nGrúpa chomh maith le haghaidh saoráid trádstórála 60,000 tr cr a fhorbairt. Ar aon dul leis an ngealltanas atá tugtha aige i leith na hinbhuaineachta, tá an obair chun an bonneagar cliste a shuiteáil ar fud Limistéar Neamhchustaim na Sionainne ag leanúint ar aghaidh.

“Leanaimid ar aghaidh i gcomhar le Fáilte Éireann chun maoiniúchán a dhaingniú lena gcuirfear ar ár gcumas tionscadal uaillmhianach a sholáthar chun feabhas suntasach a chur leis an eispéireas don chuairteoir atá á tairiscint i gCaisleán Bhun Ráite agus Daonpháirc Bhun Ráite, an suíomh suaitheanta is mó suime do thurasóirí atá againn.

“Ar feadh cuid mhaith den bhliain 2020, bhí ár n-aird dírithe ar na céimeanna deacra ach riachtanacha a ghlacadh chun ligean dúinn maireachtáil ar an ngéarchéim láithreach. Táimid dírithe go daingean anois ar ár ngnó a aisghabháil agus a atógáil. Táimid chun teacht slán sa deireadh ó thionchar eacnamaíoch COVID-19; ach, mar sin féin, tá sé tugtha le fios ag saineolaithe an tionscail eitlíochta go dtógfaidh sé roinnt blianta sula dtéitear ar ais go dtí an leibhéal gníomhaíochta mar is a bhí de ghnáth, nó aon rud gar leis sin,” a dúirt Mary Considine.
 
“Le linn na géarchéime leanamar orainn ag coinneáil dlúthchaidrimh lenár gcomhpháirtithe eitlíochta agus bhí áthas orainn deireadh a chur le 2020 ar nóta dearfach, agus fógairt déanta ag Ryanair go rabhthas chun a ionad sa tSionainn a chur ar ais i mbun feidhme le haerárthach amháin lonnaithe ann, agus go rabhthas chun 14 bealach a chur ar ais i bhfeidhm don Samhradh in 2021. Ó shin i leith, bhí dea-scéal eile againn agus bealach nua go dtí Corfu curtha ar fáil ag Ryanair, agus fágtar dá réir go mbeidh 15 ceann scríbe ar fáil ón tSionainn san iomlán i 2021.  Tá sé ríthábhachtach chun seirbhísí aeir a athshlánú sa réigiún seo agus chun rath a bheith ar na seirbhísí Ryanair sin na hionaid atá ag Ryanair agus ag Aer Lingus araon, chomh maith le seirbhísí eile, sa tSionainn a chur ar ais i mbun feidhme, agus beidh sé ag brath ar an rath a bheidh ar rolladh amach na vacsaíne agus ar threochlár a bheith curtha i bhfeidhm chun an eitlíocht a thabhairt ar ais,” a dúirt sí.
 
“Táthar ag súil go bhfuiltear chun ár láithreáin tarraingtí cuairteoirí lae a athoscailt don samhradh agus táimid thar a bheith sásta roinnt dár láithreáin oidhreachta amuigh faoin spéir i gcontae an Chláir agus i mBaile Átha Cliath a athoscailt an tseachtain seo.

“Roimh COVID-19, chuir gníomhaíochtaí Ghrúpa na Sionainne go mór leis an ngeilleagar agus breis is 46,000 post tacaithe aige, agus tionchar eacnamaíoch de €3.6 billiún in aghaidh na bliana aige, chomh maith le €1.1 billiún curtha isteach aige i dtuairisceáin Státchiste gach bliain. Táim lán muiníne go gcuideoidh ár n-iarrachtaí féin, anuas ar na tacaíochtaí d’earnálacha na heitlíochta agus na turasóireachta in Éirinn atá de dhíth, a dheimhniú go dtiocfaidh Grúpa na Sionainne slán as an ngéarchéim seo,” a dúirt Mary Considine.

Thuarascáil Bhliantúil

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712000
Email: info@shannongroup.ie

Follow Us