Skip to Content

Bord Ghrúpa na Sionainne

Cuimsítear seachtar ar Bhord Ghrúpa na Sionainne atá ina gcomhaltaí feidhmiúcháin atá ceaptha ag an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus beirt chomhaltaí boird atá ina n-oibrithe arna gceapadh de bhun an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977.

Is é príomhról an Bhoird chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an Ghrúpa, chun a bheith sásta go mbíonn na rialuithe airgeadais agus na córais bainistíochta riosca láidir agus inchosanta, agus chun a chinntiú go gcloítear leis na prionsabail agus forálacha atá leagtha amach sa Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.

Rose Hynes, Cathaoirleach

Ceapadh Rose Hynes ina Cathaoirleach ar Bhord Ghrúpa na Sionainne nuair a corpraíodh é an 29ú Lúnasa 2014. Tá sí ina cathaoirleach ar Fhochoiste Luacha Saothair Ghrúpa na Sionainne agus is ball í den Fhochoiste Iniúchóireachta agus Riosca. Ceapadh í ar Bhord Údarás Aerfort na Sionainne mar Chathaoirleach Ainmnithe i Samhain 2012 agus ceapadh í ina Cathaoirleach i Mí Eanáir 2013. Tá Rose ina Cathaoirleach freisin ar Origin Enterprises plc agus is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin í ar roinnt cuideachtaí eile i réimsí éagsúla lena n-áirítear Total Produce plc, IPL Plastics plc agus eir.
Is dlíodóir Rose agus ba bhall í ar fhoireann bhainistíochta sinsearaí GPA le blianta fada. Ba cheann de na léasóirí agus de na hairgeadaithe aerárthaí is mó ar an domhan é GPA. Bhí sí ina Cathaoirleach roimhe seo ar Bhord Gáis/Ervia agus bhí sí ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin le Banc na hÉireann, le Fyffes plc agus le Aer Lingus. Is céimí sa dlí í ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus is as Contae an Chláir í ó dhúchas.

Mary Considine

Tá Mary ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) de chuid Ghrúpa na Sionainne, máthairchuideachta Údarás Aerfort na Sionainne, Réadmhaoine Tráchtála na Sionainne agus Oidhreacht na Sionainne, agus tacaítear leis an mbraisle eitlíochta atá ag dul i méid trí bhranda an Ionaid Seirbhísí Eitlíochta Idirnáisiúnta (IASC).
Bhí Mary ina Stiúrthóir Aerfoirt roimhe seo agus bhí sí i gceannas ar scaradh rathúil Aerfort na Sionainne ó DAA in 2012 trína ndearnadh Aerfort na Sionainne neamhspleách mar thoradh air sin an 31ú Nollaig 2012. Is cuntasóir cáilithe í Mary agus tá taithí fhairsing aici ar na hearnálacha eitlíochta, airgeadais agus tráchtála mar gheall ar roinnt ról sinsearach a bhí aici laistigh den Ghrúpa.
Tá sí ina ball d'údarás rialaithe Choláiste Mhuire Gan Smál agus tá sí ina hUachtarán reatha de chuid Chumann Tráchtála na Sionainne.

Tom Kelly

Ceapadh Tom Kelly ar Bhord Ghrúpa na Sionainne an 25ú Deireadh Fómhair 2017. Tá sé ina chathaoirleach ar Fhochoiste Iniúchóireachta agus Riosca Ghrúpa na Sionainne. Tá sí ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin le AerCap Ireland Limited. D'oibrigh sé roimhe sin mar Phríomhoifigeach Airgeadais oibríochtaí AerCap in Éirinn agus tá cúlra substaintiúil aige i léasú aerárthaí agus i seirbhísí airgeadais. Roimhe sin, chaith Tom deich mbliana le GECAS agus ba iad a róil dheireanacha leis an gcuideachta sin Príomhoifigeach Airgeadais agus mar stiúrthóir GECAS Limited, oibríocht GECAS in Éirinn. D'oibrigh sé freisin mar rialtóir domhanda le haghaidh GECAS ina ról mar Leas-Uachtarán Sinsearach & Rialtóir. Sula ndeachaigh sé le GECAS i 1997, chaith sé níos mó ná ocht mbliana le KPMG ina n-oifig i Londain, agus é ag gníomhú mar Bhainisteoir Sinsearach sa chleachtas seirbhísí airgeadais dá gcuid. Is Cuntasóir Cairte é Tom agus tá céim Baitsiléara Tráchtála aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Kathryn O’Leary Higgins

Ceapadh Kathryn O’Leary Higgins ar Bhord Ghrúpa na Sionainne nuair a corpraíodh é an 29ú Lúnasa 2014. Tá sí ina cathaoirleach ar Fhochoiste Sláinte, Sábháilteachta, Slándála agus Comhshaoil Grúpa na Sionainne. Is sainchomhairleoir um beartas poiblí í Kitty agus is saineolaí iompair í freisin atá lonnaithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus tá sí ina hUachtarán ar Higgins Company, gnólacht caidrimh rialtais.

Liam O’Shea

Ceapadh Liam O’Shea ar Bhord Ghrúpa na Sionainne nuair a corpraíodh é an 29ú Lúnasa 2014. Suíonn sé ar an bhfochoiste Iniúchóireachta agus Riosca agus ar an bhfochoiste Luacha Saothair araon. Tá Liam ina Stiúrthóir Bainistíochta le Clare FM agus le Tipp FM araon agus is Stiúrthóir agus Leas-Chathaoirleach é freisin le Independent Radio Sales i mBaile Átha Cliath. Suíonn Liam ar Bhord Tipperary Invests freisin. Is duine de bhunaitheoirí Spin South West é agus is iar-Chathaoirleach é dá chuid, agus is duine de bhunaitheoirí agus iar-Stiúrthóir Boird é de chuid Newstalk. Insealbhaíodh Liam i Halla Clú Raidió PPI in 2013.

Ambrose Loughlin

Ceapadh Ambrose Loughlin ar Bhord Ghrúpa na Sionainne an 15ú Bealtaine 2019. Bhí Ambrose ina chomhpháirtí le linn 22 bhliain le McCann Fitzgerald, ceann de na cuideachtaí dlí is mó clú in Éirinn, áit a raibh sé ag obair chun cliaint a chomhairliú maidir le seirbhísí airgeadais, agus chomh maith leis sin bhí roinnt ról bainistíochta sinsearaí aige a bhain le hairgeadas agus riosca. Tá sé ina chomhalta boird de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann ó 2016 agus tá sé ina chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca dá chuid. Le déanaí ceapadh é ar Choiste Airgeadais, Acmhainní Daonna agus Bainistíochta Sócmhainní de chuid Ollscoil Luimnigh. Ó 2013 go 2019, bhí sé ina chathaoirleach ar Choiste Iniúchóireachta na Roinne Airgeadais. Tá saineolas ar leith aige ar na réimsí a bhaineann le bainistíocht riosca agus rialachas corparáideach.

Kevin McCarthy

Ceapadh Kevin McCarthy ar Bhord Ghrúpa na Sionainne nuair a corpraíodh é an 29ú Lúnasa 2014 go dtí an 29ú Lúnasa 2018 mar Ionadaí na bhFostaithe. Ceapadh é arís ar an mBord mar Ionadaí na bhFostaithe an 1ú Nollaig 2018. Chaith Kevin 39 mbliana i Seirbhís Póilíneachta agus Dóiteáin Aerfort na Sionainne.

Mike Quinn

Is feidhmeannach Mike Quinn ag a bhfuil seantaithí agus róil aige roimhe seo ar leibhéil POF agus ar leibhéal sinsearach ó 2007. Faoi láthair tá sé ina POF le Doncaster Group atá lonnaithe sa RA, príomh-dhéantúsóir idirnáisiúnta de chomhpháirteanna cóimhiotail ardbheachtais. Freastalaíonn Doncaster Group ar na margaí aeraspáis agus gluaisteán ar fud an domhain, i measc margaí eile, agus tá gléasraí déantúsaíochta aige sa RA, i SAM agus sa Ghearmáin. Bhí sé in POF roimhe seo le Ervia agus le Bord na Móna agus bhí sé ina Phríomhoifigeach Oibriúcháin le WElink Energy, cuideachta foinsí in-athnuaite fuinnimh dhomhanda. Sular ghlac sé leis na róil sin, bhí an tUasal Quinn ina leas-uachtarán grúpa le deighleog aerfhráma Precision Castparts, cuideachta déantúsaíochta de chuid US Aerospace. Roimhe sin bhí róil bainistíochta sinsearaí aige le Tellabs, Stryker agus Lufthansa Technik Turbine Shannon. Tá céim ag an Uasal Quinn san Fhisic Fheidhmeach agus Leictreonaic ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, mar aon le Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht Tionscadal ó Ollscoil Luimnigh. Tá cláir um ard-cheannasaíocht curtha i gcrích aige ag Ollscoil Michigan, SAM, agus ag Ollscoil Cranfield sa RA. Níos déanaí, d'fhreastail sé ar an gclár um cheannairí údaracha in Ollscoil Harvard, agus chuir sé cúrsa an Dioplóma i Stiúradh Cuideachtaí de chuid Institiúid na Stiúrthóirí i gcrích ag Foras Bainistíochta na hÉireann.

Stephen Rae

Ceapadh Stephen Rae ar Bhord Ghrúpa na Sionainne an 15ú Bealtaine 2019. Is Comhairleoir Domhanda Sinsearach agus Príomhaí é Stephen ag KOBN. Comhairle um Cháil & Riosca. Tá sé ina chathaoirleach ar an gComhdháil Idirnáisiúnta um Chosc Calaoise, gnólacht imeachtaí agus inneachair i réimse na cibearshlándála. Suíonn Stephen ar Bhord Maoirseachta Chumann Domhanda na bhFoilsitheoirí Nuachta, WAN-IFRA. Bhí sé ina bhall roimhe seo de Ghrúpa Saineolaithe Ardleibhéil an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Bréagaisnéis Ar Líne agus bhí sé ar bhord Fhóram na bhFoilsitheoirí Domhanda. In 2018 d'éirigh Stephen as a ról mar Phríomheagarthóir Grúpa ag Indepnedent News & Media, grúpa na meán is mó in Éirinn, áit a ndearna sé maoirseacht ar oibríochtaí ar líne an ghrúpa agus ar cheithre nuachtán náisiúnta. Roimhe sin, bhí sé ina eagarthóir ar dhá nuachtán náisiúnta agus ar Independent.ie. Is abhcóide cáilithe é Stephen agus tá an Duais i nGnó agus Ceannasaíocht aige ó Chúrsa na Stiúrthóirí ag Ollscoil Cranfield. 

Linda Tynne

Ceapadh Linda Tyne ar Bhord Ghrúpa na Sionainne an 1ú Nollaig 2018 mar Ionadaí na bhFostaithe. D'oibrigh Linda le 31 bhliain ag Aerfort na Sionainne ag tosú i Saor ó Dhleacht Aerfort na Sionainne i 1987, agus thaistil sí chuig Cathair Pheadair chuig an siopa saor ó dhleacht nua i lár na cathrach. Tar éis an tseala dá cuid sa Rúis, tháinig Linda ar ais chuig Aerfort na Sionainne agus d'oibrigh sí i ranna éagsúla amhail Breoslaí Eitlíochta na Sionainne, san Oifig Airgid Thirim mar Mhaoirseoir agus oibríonn sí anois i gCuntais Bainistíochta Costais Aerfort na Sionainne.

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712000
Email: info@shannongroup.ie

Follow Us