• Home
 • Latest News
 • Tá feidhmíocht láidir déanta ag Grúpa na Sionainne, agus an ceathrú bliain i ndiaidh a chéile dó a bheith ag fás.

Tá feidhmíocht láidir déanta ag Grúpa na Sionainne, agus an ceathrú bliain i ndiaidh a chéile dó a bheith ag fás.

Léirítear fás de 37% san EBITDA i dtorthaí airgeadais an Ghrúpa don bhliain 2018.

 • Bhí an bhliain is fearr den deich mbliana is deireanaí ag Aerfort na Sionainne, bliain inar bhfágadh, agus ráta fáis de 6.5% ar líon na bpaisinéirí, go raibh breis is 1.86 milliún dóibh
 • Thuairiscigh Oidhreacht na Sionainne, an chuideachta oibritheora tráchtála is mó in Éirinn maidir le hionaid turasóireachta lae agus oíche araon, méadú de 4.3% ar líon na gcuairteoirí, suas go dtí an leibhéal is airde dá raibh riamh, beagnach 925,000
 • Thug Maoin Tráchtála na Sionainne an clár infheistíochta céad-chéime de €40 milliún dá cuid i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne chun críche, agus níos mó ná a dhá oiread curtha ar an ráta lonnaitheachta de 94% ó 2013.

Dé Luain, 29 Aibreán 2019: Ba é 2018 an ceathrú bliain do Ghrúpa na Sionainne cpt, máthairchuideachta Aerfort na Sionainne, Maoin Tráchtála na Sionainne agus Oidhreacht na Sionainne, a bheith ag fás i ndiaidh a chéile.

Bhí feidhmíocht láidir ag an nGrúpa i ngach aon cheann den trí chuideachtaí dá chuid, agus tá sé sin léirithe i dtorthaí deireadh bliana an Ghrúpa don bhliain 2018 ina léirítear láimhdeachas de €77.8 milliún anuraidh, 8% níos airde ná in 2017, agus tuairiscíodh EBITA de €12.7 milliún, méadú de 37%. Tá an feabhas atá curtha leis an feidhmíocht bhliain-ar-bhliain chomh maith leis an mborradh leanúnach atá curtha leis an nGrúpa ó bhunaíodh é in 2014 le brath sna torthaí seo.

D’infheistigh an Grúpa breis is €21 milliún i raon de thionchair infheistíochta chaipitiúla an bhliain seo caite i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne chun cur leis a chuid oibriúchán gnólachta agus chun iad a thiomáint ar aghaidh. Tá an infheistíocht seo mar chuid den straitéis infheistíochta chéad chéime den Ghrúpa lenar infheistíodh de bheagnach €85 milliún ó 2014 i leith.

Dúirt Matthew Thomas, POF Ghrúpa na Sionainne: “Arís fós, bliain dearfach do Ghrúpa na Sionainne ab ea 2018 – táthar tar éis níos mó paisinéirí a fheiceáil ag úsáid ár aerfort, níos mó cuairteoirí ag baint taitneamh as cuairt a thabhairt ar na tarraingtí turasóireachta oidhreachta atá againn, agus níos mó gnólachtaí á mealladh leis an bpunann réadmhaoine atá againn. Is cúis áthais ar leith í go bhfuil rannóga an Ghrúpa go léir ag taispeáint borradh sa láimhdeachas agus sa táirgiúlacht. Déantar an brabús a ghintear sa Ghrúpa a ath-infheistiú sna cuideachtaí dár gcuid chun deimhniú go mbeidh siad ag fás agus ag leanúint le bheith inbhuaine san fhadtéarma, agus chun leanúint ar aghaidh ag baint amach tionchar eacnamaíoch do mhuintir an réigiúin.”

Ag tagairt don drochthionchar atá ag an cinneadh chun na Scrairdeitleáin Max a choimeád ar talamh, bhí nóta rabhaidh le rá ag an tUas Thomas: “Beidh 2019 ina bliain dhúshlánach d’Aerfort na Sionainne, gan aon amhras ar bith. Tá tionchar tromchúiseach ar phaisinéirí agus ar an tionscal eitlíochta araon ag an gcinneadh chun eitleáin den chineál 737 Max a choimeád ar talamh ar fud an domhain. Tá tionchar aige sin sa tSionainn ar na seirbhísí sin de chuid Norwegian agus Air Canada a bhfuil tacaíocht mhaith á fáil acu agus a bhfuil rath orthu. Beidh tionchar aige seo ar an líon paisinéirí a théann tríd an tSionainn agus ar an ngnó a eascraíonn uaidh sin agus sin ag cur leis an ngnó le haghaidh ráithe a bheidh gnóthach an samhradh seo cé is moite de sin. Táimid ag leanúint ar aghaidh ag obair in éineacht leis na haerlínte chun cuidiú leo i ngach slí gur féidir linn chun na seirbhísí seo a chur ar ais i bhfeidhm.” 

Agus í ag nochtadh a barúil de na torthaí, dúirt Rose Hynes, Cathaoirleach, Grúpa na Sionainne:  “Anois, tar éis dó bliain rathúil fós eile a bheith aige, tá an grúpa ag bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile dá aistear.  Tá straitéis uaillmhianach againn chun deimhniú go mbeidh fás leanúnach ann sna blianta atá amach romhainn. Léirítear inár bpleananna an tiomantas atá ann i nGrúpa na Sionainne i leith na beartaithe atá san NPF. Táimid cinnte de go mbeidh ról tábhachtach á ghlacadh againn, chomh fada is go bhfuil na tacaí is na polasaithe cuí i bhfeidhm, i feidhmiú Éire 2040 An Tionscadal agus an gealltanas a dhéantar ann chun fás de 75% a ghiniúint lasmuigh den phríomhchathair thar na 21 bliain atá amach romhainn.

“Táimid diongbháilte go leanfar ar aghaidh ag uasmhéadú na deiseanna atá le tapú i ngach aon cheann dár ngnólachtaí. Inár gcáilíocht mar ghnólacht ríthábhachtach don gheilleagar réigiúnach agus don gheilleagar náisiúnta araon, táimid tiomanta do bheith ag feidhmiú i gcomhar a chéile lenár gcuid scairshealbhóirí go léir chun deimhniú go bhfuil todhchaí fhuinniúil bhríomhar agus inbhuanaithe i ndán, ní amháin do Ghrúpa na Sionainne, ach don réigiún seo chomh maith,” a dúirt bean Hynes.

Buacphointí 2018 Ghrúpa na Sionainne

Aerfort na Sionainne

 • An séú bhliain i ndiaidh a chéile le bheith ag fás, agus méadú de 6.5% ar an líon paisinéirí, suas go breis is 1.86 milliún in 2018
 • Is iad an margadh chun an RA agus an margadh trasatlantach an dá cinn is mó feidhmíocht, suas 7% araon
 • Ar bhealaí trasatlantacha, d’fheidhmigh an tSionainn sé aerlínte a théann chuig seacht gcinn scríbe – is ionann sin agus an líon is mó seirbhísí go dtí na SA/Ceanada le 17 bliain anuas.
 • Le linn 2018 tharla 25,556 imeacht agus tuirlingt ar an rúidbhealach nua-athdhromchlaithe ag an aerfort, an rúidbhealach is faide in Éirinn, agus é 3,199 méadar (10,495 tr) ar fad.

Maoin Tráchtála na Sionainne

 • Tugadh a straitéis chéad chéime infheistíochta de €40 milliún chun críche agus soláthraíodh breis is 650,000 troigh chearnacha d’oifigí nua nó uasghrádaithe agus de shaoráidí déantúsaíochta agus trádstórais nua nó uasghrádaithe i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne
 • Breis is 150,000 tr cr d’fhoirgnimh athchóirithe nó nuathógála i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne in 2018 amháin
 • I measc na tionscadail a tugadh chun críche le linn na bliana, áirítear Tionscal Leathnuithe GE Sensing, Aonad Teicneolaíochta Ard-Déantúsaíochta (ATMU), Starbucks agus an iliomad tionscadal uasghrádaithe.
 • Tá níos mó ná a dhá oiread curtha ar an ráta lonnaitheachta i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne, atá ag 94% faoi láthair, ó 2013 i leith.
 • I measc na gcuideachta nua a bunaíodh i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne in 2018, áirítear; Jaguar Land Rover (lenar cruthaíodh 150 post), Edward Life Sciences, Aero-Zone, STS UJet Group, Stratos, Aerospace Asset Trading, Aerospace Inspection, Euro Superabrasive agus Starbucks
 • Anois, tá FroschCTM, InflightFlix, Sonas Aviation, Airborne Capital, The Air Law Firm go léir lonnaithe sa Mhol Tairsí comhoibríodh le haghaidh an ghnóthais bheag agus fiontraithe i dTeach Aerfort na Sionainne i Limistéar Neamhchustaim na Sionainne.

Oidhreacht na Sionainne

 • Méadú de 4.3% ar an líon de chuairteoirí suas go dtí beagnach 925,000 – dhá oiread an líon cuairteoirí a bhí ann in 2012
 • Cuireadh leis an fheidhmíocht rathúil nuair a cuireadh Teach agus Gairdíní Newbridge le hOidhreacht na Sionainne i mí na Bealtaine, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Fhine Gall.
 • Tháinig breis is 73,000 cuairteoirí chun a bheith i láthair ag imeachtaí séasúracha atá socruithe ó cheann ceann na bliana féilire – Aimsir na Cásca, Oíche Shamhna agus aimsir na Nollag – méadú de 32% ar 2017.
 • In 2018, gineadh 253,000 iostas oíche le tarraingtí turasóireachta Oidhreacht na Sionainne, a thacaigh le 840 poist ar bhonn díreach agus ar bhonn neamhdhíreach araon, agus a ghineadh luach eacnamaíoch de €28 milliún do gheilleagar na hÉireann.
 • Chuir Oidhreacht na Sionainne infheistíocht de bhreis is €1 milliún i dtionscadail infheistíochta chaipitiúla chun cur leis na tarraingtí turasóireachta agus chun iad a uasghrádú le linn na bliana.

2018 Tuarascáil bhliantúil agus cuntais

Shannon Group – A Growth Engine for Ireland – watch video.

Contact

Shannon Airport, Co Clare.
t: +353 (0)61 712000 e: info@shannongroup.ie
A Shannon Group Company